Fakulta pedagogická

Fakulta pedagogická ZČU nabízí celkem 45 studijních programů a 192 různých kombinací dvouoborových studií.

Jak ovlivňujeme město a region?

  • Již 3/4 století vzděláváme učitelky a učitele.
  • Našich absolventek a absolventů je více než 27 000.
  • Prostřednictvím našich absolventů spoluvytváříme (nejen) náš region.

Kam směřujeme?

Václav Chaloupek

Pedagogická fakulta v Plzni vznikla 14. září 1948 jako pobočka již existující Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Více informací

Věděli jste, že…

Slavnostní zahájení výuky se uskutečnilo přesně o dva měsíce později v hlavním sále Slovanské (dnes a ostatně i původně Měšťanské) besedy.

Výukou byli pověřováni zejména profesoři plzeňských středních škol nebo univerzitní profesoři a asistenti z fakulty v Praze, na podzim 1949 získala fakulta vlastní budovu ve Veleslavínově ulici.

Slibný rozvoj nové fakulty byl zastaven zásahem komunistické vlády, která získala zákonem z května 1950 nad vysokými školami neomezenou moc.

Více informací

Věděli jste, že…

Již na podzim 1950 byla příprava učitelů národních škol (tedy dnešního 1. stupně ZŠ) převedena na nově zřízená pedagogická gymnázia. V roce 1953 pak byla fakulta degradována na Vyšší pedagogickou školu, pouze v Praze byla zřízena Vysoká škola pedagogická, připravující učitele pro střední školy, resp. pro 9.–11. ročník tehdejších jedenáctiletek.

Nesmyslná reforma byla ukončena v roce 1959 a vyšší pedagogické školy (i pražská Vysoká škola pedagogická) byly nahrazeny pedagogickými instituty ve správě jednotlivých krajů.

Od roku 1964 už existuje Pedagogická fakulta v Plzni v zásadě kontinuálně

Více informací

Věděli jste, že…

Rostoucí počet studentů si vyžádal další rozšíření výukových prostor – tehdy získala fakulta budovu na tehdejší třídě 1. máje (dnes Klatovská), do stejné doby spadá výstavba kolejí na Borech (Baarova, Máchova, Heyrovského).

V 70. a 80. letech se na fakultě každý rok vzdělávalo zhruba 1400–1500 studujících. V budově na dnešní Klatovské třídě proběhla řada stavebních úprav, zejména tělocvičny, výtvarných ateliérů a sociálního zařízení.

Více informací

Věděli jste, že…

Děkanát fakulty byl přemístěn z Veleslavínovy ulice do Sedláčkovy, fakulta vystavěla a vlastnila výukové a rekreační středisko Rybník v Českém lese a převzala do správy bazén na Lochotíně.

Pád komunistického režimu v roce 1989 znamená pro vývoj plzeňské pedagogické fakulty zásadní zlom. I zde se vytvořil studentský stávkový výbor a probíhaly různá shromáždění a diskuse.

Více informací

Věděli jste, že…

Tehdejší děkan prof. PhDr. Vladimír Brichta, CSc. rezignoval a na jeho místo byl zvolen doc. Ing. Jiří Pyšek, CSc.

Nový vysokoškolský zákon z roku 1990 potvrdil vysokým školám právo na samosprávu. Podle něj se ustavil akademický senát, který měl původně tři komory – učitelskou (13 členů), zaměstnaneckou (3 členové) a studentskou (5 členů).

Senát pak zvolil v roce 1991 nového děkana fakulty doc. RNDr. Jaroslava Drábka, CSc. Došlo také k řadě změn ve vnitřní organizaci fakulty – zejména ve složení jednotlivých kateder.

Jednání děkana doc. Pyška s představiteli Vysoké školy strojní a elektrotechnické vedlo k dohodě o vytvoření společné plzeňské univerzity. Ta vznikla pod názvem Západočeská univerzita v Plzni spojením obou škol dne 28. září 1991.

Více informací

Věděli jste, že…

Rostoucí počet studentů si vyžádal další rozšíření výukových prostor – tehdy získala fakulta budovu na tehdejší třídě 1. máje (dnes Klatovská), do stejné doby spadá výstavba kolejí na Borech (Baarova, Máchova, Heyrovského).

Výročí založení Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.
Věděli jste, že…

Fakulta pedagogická je historicky nejstarší a co do počtu studentů také největší fakultou Západočeské univerzity v Plzni?

absolventek a absolventů
absolventek a absolventů ročně
  • Fakulta žije v úzkém sepětí se svým městem a regionem. Toto se ukázalo v každodenní praxi zejména v době covidové pandemie a během příchodu ukrajinských dětí do Plzně na počátku ruské války na Ukrajině. Obě aktivity byly oceněny městem Plzeň i formou slavnostního předání děkovného listu.
  • Studentky a studenti vedli v covidovém období dětskou skupinu a improvizovanou školu pro děti zaměstnanců plzeňských nemocnic, doučovali děti online, pomáhali v nemocnicích apod.
Studenti účí děti v období covidu
dobrovolnici pomáhají Ukrajině
Věděli jste, že…

Studium na Fakultě pedagogické probíhá v úzkém kontaktu s pedagogickou praxí? Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni disponuje sítí Plzeňských fakultních škol, kterou průběžně dále rozvíjí.

Originální koncept Plzeňská fakultní škola propojuje studium s praxí na školách i s výzkumem a personální výpomocí školám. Příprava budoucích učitelů na fakultě tak prochází postupnou proměnou v návaznosti na tento koncept.

Naši studující pracují ve výuce s nejnovějšími technologie, fakulta disponuje např. virtuální třídou, kvalitními laboratořemi či roboty určenými pro vzdělávací potřeby. Studentky a studenti jsou vedeni k používání moderních didaktických metod, zároveň dbáme i na kvalitní oborovou složku jejich přípravy.

Studující se podílejí i na realizaci Dětské univerzity, kterou za mnoho let její existence navštěvovaly již stovky dětí z našeho regionu. Mohou si vybrat z desítek kurzů věnovaných přírodním vědám, technice, humanitním a jazykovým oborům, umění nebo sportu.

Fakultě se podařilo i přes mnohé nesnáze udržet kompletní spektrum oborů, které přirozeně zrcadlí potřeby škol regionu. Studentky a studenti se tak mohou vzdělávat v humanitních, přírodovědných, jazykových, uměleckých či sportovně zaměřených vzdělávacích programech, a to při současném studiu pedagogicko-psychologického základu.

Na fakultě bedlivě sledujeme aktuální vývoj jednotlivých oborů, v nichž vzděláváme naše studující. Kromě toho se však svou projektovou, výzkumnou a publikační činností podílíme i na jejich rozvoji.

Lucie Kantorová

Fakulta pedagogická ZČU vyvrací mýty o přípravě učitelů

Mýtus 1: Mladí učitelé nejdou učit. Po dokončení vysoké školy odcházejí ze školství.

​​​​​​Procentuální podíl absolventů FPE ZČU, kteří jdou učit.

Více informací

Věděli jste, že…

„Výsledky našich šetření ukazují, že za poslední tři roky nastoupilo do škol přes 85 % absolventů učitelských programů. Výrazná změna nastala mezi roky 2019 a 2020, kdy stoupl podíl absolventů zůstávajících ve školství o 16 procentních bodů. Od té doby se tento podíl drží na přibližně stejné úrovni,“ upozorňuje děkan Pavel Mentlík. „U absolventek a absolventů programů Učitelství pro mateřské školy a Učitelství pro 1. st. základní školy jsme v letošním roce zjistili, že ze sta procent budou učit na stupni školy, pro který na fakultě studovali,“ konstatuje. „U absolventů učitelství pro vyšší stupně škol se tento podíl snižuje. U učitelů pro druhý stupeň ZŠ to letos bylo 93 % a u absolventů učitelství pro střední školy jich na odpovídající stupeň školy nastoupilo 59 %. Zajímavé je, že podle našich šetření 90 % z těchto absolventů učitelství pro 2. stupeň ZŠ a střední školy zůstává u výuky svých oborů, jen nastupují na jiný stupeň školy, než pro který studovali,“ dodává děkan plzeňské Fakulty pedagogické.

Mýtus 2: Mladí učitelé jsou připravováni bez spojení s praxí.

Procentuální podíl absolventů FPE ZČU, kteří učí při studiu.

Více informací

Věděli jste, že…

„Praxe ve školách jsou neoddělitelnou součástí přípravy učitelů a na jejich kvalitu a provázanost s výukou klademe velký důraz,“ říká Pavel Mentlík a dodává: „Kromě toho z našich několikaletých šetření vyplývá, že přes 75 % absolventů učitelských oborů již v průběhu studia učí na školách.“ Podle Mentlíka se jim fakulta snaží vyjít vstříc, i když systematicky tento problém vyřešený zatím není. Jak říká, dojde někdy i k tomu, že výuka ve školách koliduje s výukou na fakultě. „Absolvent fakulty samozřejmě není totéž jako zkušený učitel s praxí. Připravenost našich absolventů na výuku na školách se ale zlepšuje. Je možná otázkou, zda jsou všechny školy připraveny na ně,“ uvažuje Pavel Mentlík.

Mýtus 3: Pedagogické fakulty jsou neatraktivní a o studium na nich není zájem.

Vývoj zájmu o studium na FPE ZČU: Modrá křivka ukazuje celkový počet přihlášek na FPE ZČU. Červená křivka počet uchazečů přijatých na FPE ZČU.

Více informací

Věděli jste, že…

„Zájem o studium na naší fakultě od roku 2019 výrazně roste. Za poslední čtyři roky se počet přihlášek zvýšil o 1600. Přijímat můžeme ale stále přibližně stejně uchazečů – za uvedené období se počet přijatých zvýšil o 275. Na některé obory je přitom více než desetinásobný převis zájemců,“ uvádí Pavel Mentlík.

Jak dále přispívá naše fakulta?

  • Fakulta má četné kontakty v zahraničí, díky kterým mohou studentky a studenti vyjíždět na studijní stáže nejen po Evropě, vznikají a realizují se společné mezinárodní projekty či studijní programy.
  • Provozujeme dokonce i mezinárodní vzdělávací rádio.