Fakulta filozofická

Každý region potřebuje odborníky vzdělávané v humanitních a společenskovědních oborech. Jsou nepostradatelní v oblastech regionální správy, sociálních služeb, vzdělávání, památkové péče a mnoha dalších.

Jak ovlivňujeme město a region?

 • Vychovali jsme již více než 11 000 odborníků a odbornic v humanitních a společenskovědních oborech.
 • Kultivujeme veřejné prostředí regionu.
 • Poskytujeme analýzu potřeb (marginalizovaných) společenských skupin.

Kam směřujeme?

 • Chceme být branou do světa pro mladé Plzeňany a Plzeňanky. Našim studujícím nabízíme více než 200 bilaterálních smluv s univerzitami po celém světě.
 • Chceme pěstovat špičkovou a otevřenou vědu. Vydáváme v průměru 4 odborné knihy ročně v prestižních zahraničních vydavatelstvích.

Zásadním přínosem Fakulty filozofické v současném vzdělávání je dlouhodobé zaměření na propojení humanitních a společenských věd s digitálními technologiemi. Region tak získává absolventky a absolventy s dovednostmi, o které je na pracovním trhu zvýšený zájem a kteří mají potenciál dále rozvíjet region v rámci potřeb 21. století.

Samotná existence vysoké školy je pro region a jeho společnost klíčová. Pěstování humanitních a společenskovědních oborů je základní podmínkou výchovy vzdělané populace a vede ke kultivaci veřejného prostředí. Kromě toho Fakulta filozofická dlouhodobě působí ve veřejném prostoru a snaží se dávat zpětnou vazbu občanům i institucím v regionu.

Fakulta filozofická dlouhodobě provádí analytický výzkum v oblastech analýzy potřeb sociálně znevýhodněných populací, případové analýzy sociálně vyloučených populací/lokalit, analýzy pocitu bezpečí občanů nebo analýzu středoškolského vzdělávání.

Výsledky těchto studií jsou klíčové pro identifikaci rizik a plánování integračních projektů a sociálních služeb, resp. pro účely (komunitního) plánování sociálních služeb regionu, účely zpracování různých koncepcí prevence kriminality a pro plánování regionální bezpečnostní politiky, stejně jako pro integraci cizinců a tzv. „menšin“, interkulturní vzdělávání a pro další způsoby politického či veřejného zacházení se sociální a kulturní diferenciací soudobých komplexních společností.

Fakulta filozofická není jen filozofie

Věděli jste, že…

Pouze 3 procenta studujících na fakultě studují filozofii?

 • Filozofické fakulty obecně zajišťují výuku v oblasti humanitních a společenských věd, tedy věd zabývajících se člověkem a společností. A ty jsou pro rozvoj člověka a celé společnosti zásadní.
 • Zatímco nové technologie ženou lidstvo rychle vpřed, humanitní vědy nám pomáhají lépe poznat samotnou podstatu existence. Humanitní a sociální vědy přispívají a rozvíjejí právě takové věci, jako je charakter společnosti nebo porozumění.
 • Studium lidského chování a fungování lidských společností v současnosti i v minulosti po celém světě nám umožňuje lépe chápat odlišnosti, vyhodnocovat krizové situace, do kterých se dostáváme, a reagovat na ně. To jsou zásady dovednosti potřebné v dnešní složité situaci.
 • S řešením sociálních, náboženských či národnostních problémů, ve kterých se svět aktuálně nalézá, nám nepomůže znalost nových technologií. Mnohem více nám pomohou humanitní vědy a znalost odlišností kultur. Ve složitých životních situacích nejspíš nesáhnete po učebnici chemie. Ale budou to vědy jako politologie, sociologieantropologie, ale i historie, archeologie nebo lingvistika, které vám mohou poskytnou “návod” k řešení vašich problémů.
 • A právě tyto obory se pěstují na filozofických fakultách. Jejich spektrum je velmi široké. Ale všechny vám dají schopnost orientovat se ve společenských tématech a schopnost komunikace (často v několika jazycích) nejen uvnitř vlastní komunity či společnosti, ale i mimo ni.
 • Dalším přínosem je pěstování kritického myšlení ve smyslu schopnosti samostatného úsudku a pěstování jisté rezistence vůči manipulativním přesvědčovacím strategiím, které působí ve fyzickém i on-line světě na nás všechny a neustále.
Mgr. Lukáš Friedl, Ph.D., katedra antropologie
Jsme v kurzu

Víte, že zájem o studium na Fakultě filozofické roste ročně o 15-20 procent?

Nabízíme široké uplatnění

 • Ve veřejné diskuzi se často objevuje klišé, že absolventi filozofických fakult jsou pro společnost postradatelní a nenacházejí uplatnění. Naopak. Studující u nás získávají životně důležité dovednosti nezbytné pro úspěšný život v současné době.
 • Nespornou výhodou široké základny nabytých znalostí je možnost prosadit se na trhu práce ve více než jednom specializovaném oboru.
 • Můžete samozřejmě pracovat jako archeolog nebo sociolog, ale absolventi filozofických fakult nacházejí široké, takřka neomezené uplatnění: například v různých vzdělávacích a výchovných institucích, médiích, diplomacii, neziskových organizacích, soukromých firmách, státní správě či v oblasti politiky. Takto široké spektrum uplatnění Vám technické či přírodovědné obory neposkytnou.
 • Více než 99procentní zaměstnanost našich absolventů mluví sama za sebe.

Víte, že nás můžete navštívit?

 • Fakulta filozofická je otevřenou institucí, která je neodmyslitelně spjatá s centrem města.
 • Pravidelně pořádáme přednášky a semináře určené široké veřejnosti. Stačí sledovat naše sociální sítě a přijít se podívat.
 • Prostory fakulty si můžete prohlédnout nejen při každoročním Dnu otevřených dveří, ale i v rámci pravidelné akce Plzeňské dvorky vás rádi uvítáme v atraktivním prostředí historických interiérů našich budov.

Děláme vědu pro lidi

 • Mnoho zaměstnanců fakulty patří ke špičkových vědcům či vědkyním v oblasti humanitních a společenských věd. V posledním roce řeší 15 projektů s mezinárodní účastí.
 • Snažíme se humanitní a společenské vědy propojit s technickými a přírodovědnými obory.
 • Výsledkem je nejen spolupráce v rámci mezioborových výzkumných týmů, ale také pěstování společných studijních programů.
 • Je pro nás důležité prezentovat výsledky našeho výzkumu široké veřejnosti. Pořádáme pravidelné přednášky, stačí sledovat náš web a přijít se podívat.
 • S našimi výzkumníky a výsledky jejich práce se můžete také pravidelně seznámit ve zprávách předních médií.
PusŤte si nás třeba online

Víte, že jsme k vidění i v dokumentech České televize či platformy Netflix?

Mgr. Radek Schuster, Ph.D., katedra filozofie

Spojujeme plzeň se světem

 • Fakulta filozofická intenzivně podporuje studující v zájmu o zahraniční studijní výjezdy. Fakulta v současné době disponuje více než 200 bilaterálními smlouvami s univerzitami po celém světě, jak v rámci programu Erasmus+, tak mimo něj.
 • V rámci nich každý rok vyrazí na zahraniční stáž asi 120 studujících.
 • I těm, kteří zůstanou v Plzni, zprostředkujeme zahraniční kontakty. Každý rok na fakultě totiž uvítáme 80-90 zahraničních studentů.
 • Kromě standardních příjezdů v rámci programu Erasmus+ realizovala například katedra archeologie v rámci ESF projektu Západočeské univerzity „Letní školu archeologie“, které se účastnilo celkem 12 zahraničních studujících. Strávili měsíc na archeologickém výzkumu společně s ostatními studenty a studentkami.
Věděli jste, že…

Provádíme výzkum po celém světě a s našimi výzkumníky se můžete setkat v Portugalsku, Itálii, Kyrgyzstánu, Africe či na Blízkém Východě?