Fakulta právnická

Máme významný dopad na město Plzeň a Plzeňský kraj. Zvyšuje prestiž přípravou odborníků uplatnitelných v profesních právních komorách nebo ve veřejné správě.

Jak ovlivňujeme město a region?

Kam směřujeme?

 • Udržujeme vysoký standard vzdělávání v oblasti práva a právní vědy.
 • Dynamicky se rozvíjíme a pružně reagujeme na vývoj ve společnosti.
 • Máme atraktivní studijní programy a nad rámec běžné výuky nabízíme studujícím specializační projekty.
 • Rozvíjíme regionální i mezinárodní spolupráci s různými institucemi.
 • Jsme nedílnou součástí města a regionu a přispíváme k udržitelnému rozvoji společnosti.

Absolventi FPR ZČU v Plzni a regionu

Již 30 let vzděláváme právníky, právničky, úředníky a úřednice nejen pro náš region. Jistě jste se s nimi setkali na úřadech, soudech, v advokátních kancelářích, státních zastupitelstvích, notariátech, u policie či hasičů…

Fakulta za dobu své existence vychovala 8346 absolventek a absolventů ve 4 studijních programech.

U magisterského studijního programu Právo a právní věda to bylo 6356, u bakalářského studijního programu Právní specializace 1680, u navazujícího magisterského studijního programu Veřejná správa 204 absolventů a absolventek. Dalších 106 absolvovalo doktorský studijní program. Rigorózní řízení úspěšně ukončilo 253 osob.

Fakulta právnická vzdělává a vychovává odbornice a odborníky, kteří jsou vybaveni kompetencemi požadovanými pro 21. století. Mají široké uplatnění na trhu práce.

Fakulta nabízí nad rámec standardního studia 5 specializačních projektů.

Karel Šimka

Historie, současnost a významné osoby

 • Fakulta právnická vznikla v roce 1993 z nadšení řady právníků a za podpory tehdejšího vedení univerzity, města Plzně a dalších institucí jako např. Krajského soudu v Plzni nebo Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky.
 • V březnu roku 1993 byl rozhodnutím Akademického senátu Západočeské univerzity v Plzni schválen návrh na zřízení Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni.
 • Toto rozhodnutí pak potvrdila 5. května 1993 akreditační komise vlády České republiky. Řízením fakulty byl pověřen Vladimír Balaš. K zajištění odborné výuky přispěly Ústav státu a práva Akademie věd České republiky a částečně i Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.
 • Výuka na Fakultě právnické byla zahájena v akademickém roce 1993/1994 v podobě pětiletého denního magisterského studia studijního programu Právo a právní věda ve studijním oboru Právo.
 • V akademickém roce 1995/1996 byla výuka rozšířena o tříleté bakalářské studijní obory veřejné správy a humanistiky.
 • Od roku 1999 bylo možno studovat v bakalářském studijním programu Právní specializace studijní obor Veřejná správa a v magisterském studijním programu Právo a právní vědy studijní obor Právo. Posléze byla fakultě udělena také akreditace i pro doktorský program a pro rigorózní řízení.
 • Výuku na Fakultě právnické v počátku jejího vzniku zajišťovalo 10 kateder, Ústav sociálně politických věd a Ústav filozofie. V současné době zajišťuje výuku na Fakultě právnické 11 kateder.
 • Z řad významných osob působících na fakultě je třeba zmínit zejména: prof. JUDr. PhDr. Karolínu Adamovou, DSc.; prof. JUDr. Stanislava Balíka, CSc.; JUDr. PhDr. Stanislava Balíka, Ph.D.; prof. JUDr. Antonína Ignáce Hrdinu, DrSc., O. Praem; JUDr. PhDr. Zdenka Masopusta, DrSc.; prof. Ing. JUDr. Mgr. Alexandra Bělohlávka, PhD., M.A., Dr.h.c., prof. JUDr. Martu Knappovou, DrSc.; prof. JUDr. PhDr. Dr. h.c.Viktor Knappa, DrSc.; prof. JUDr. Přemysla Rabana, Csc.; doc. JUDr. Jana Paulyho, CSc.; doc. JUDr. Jarmilu Pavlátovou, CSc.; prof. JUDr. Martina Kopeckého, CSc.; prof. JUDr. Vladimíra Kopala, DrSc.; prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc., Dr. h. c.; prof. JUDr. Jana Musila, CSc.; JUDr. Josefa Baxu aj.

Fakultní pedagogové v právním světě

 • Během její 30leté existence se do pedagogického procesu na fakultě zapojilo 270 osob, z toho 27 profesorů a 43 docentů.
 • Kromě realizace výuky akademičtí pracovníci a pracovnice vystupují na odborných konferencích, na veřejných přednáškách, v televizních a rozhlasových diskusích, publikují v českých i zahraničních odborných časopisech, jsou autory nebo spoluautory učebnic, učebních pomůcek a odborných monografií.
 • Jedná se o odborníky, kteří jsou známí pro svou výbornou erudici, mimo jiné zasedají v poradních orgánech Vlády České republiky, jsou soudci, advokáty, rozhodci, exekutory. Vědecká rada Fakulty právnické je tvořena význačnými autoritami, např. ústavními soudci, soudci Nejvyššího správního soudu, děkany českých a zahraničních fakult, významnými reprezentanty právnických profesí a dalšími právnickými kapacitami.
 • Řada zaměstnanců a zaměstnankyň vedle svého pedagogického působení na fakultě současně působí v různých právnických profesních povoláních.
 • Tím je zajištěna maximální provázanost teorie s praxí při výuce, což se projevuje nejen v rámci výuky některých specializovaných předmětů, jako je například Advokátní praktikum, Simulovaný proces, Soudní praxe či Klinická právní praxe.
 • Akademičtí pracovníci jsou členy Legislativní rady vlády ČR, pracovních komisí a dalších expertních skupin. Řada z nich fakulty se podílela či podílí na tvorbě textu nových právních předpisů.
 • Akademičtí pracovníci fakulty zastávají nadále posty ve významných grémiích, které mají vliv na vzdělávací politiku, hodnocení výzkumu a výzkumných projektů, působí ve vědeckých radách jiných, zejména právnických fakult v ČR, dále v redakčních radách odborných časopisů či v odborných spolcích. 
Věděli jste, že…

Někteří zaměstnanci fakulty jsou zároveň advokáty, soudci různých stupňů soudů, včetně Ústavního soudu, Nejvyššího a Nejvyššího správního soudu, státními zástupci, exekutory, insolvenčními správci či pracovníci jiných státních orgánů či orgánů veřejné správy?

Fakulta má významný dopad na město Plzeň a Plzeňský kraj. Zvyšuje prestiž skrze přípravu odborníků uplatnitelných v profesních právních komorách nebo ve veřejné správě. Je vnímána jako nedílná součást regionu.

Budujeme důstojné a kultivované prostředí. Budoucí právničky a právníky vzděláváme v úzkém kontaktu s praxí. Přinášíme nové poznatky z oblasti práva.

Není náhodou, že Fakulta právnická byla v soutěži pořádané Českou studentskou unií v roce 2015 oceněna 1. místem jako nejlepší fakulta roku v oboru Právo.

Fakulta vydává

 • Časopis Právnické listy (ve spolupráci s nakladatelstvím Wolters Kluwer ČR od roku 2017).
 • Sborník Acta historico-iuridica Pilsnensia.
 • Sborník Naděje právní vědy.
 • Sborník Metamorfózy práva ve střední Evropě.
Více informací

Věděli jste, že…

Jednotlivá čísla časopisu Právnické listy obsahují i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života. Časopis je vydáván dvakrát ročně a vychází v listinné i v elektronické podobě, kdy je dostupný konkrétně na webových stránkách Fakulty právnické, v repozitáři Západočeské univerzity v Plzni a v systému ASPI.

Po svém prvém vydání Právnické listy ve svých dalších číslech přinesly již přes padesát odborných vědeckých článků autorů z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska, zprávy z vědeckého života a řadu recenzí.

V časopisu publikovali významní představitelé právní nauky a praxe, ale též mladí talentovaní autoři z řad vynikajících studentů, zejména doktorského studia.

 • Neperiodické vydávání sborníku Acta historico-iuridica Pilsnensia bylo zahájeno v roce 2006, kdy Acta byla výstupem ze setkání pracovníků kateder právních dějin z České a Slovenské republiky. V následujících letech bylo vydáno již přes deset svazků sborníku.
 • Sborník Naděje Právní vědy je vydáván jako sborník příspěvků z jednotlivých ročníků stejnojmenné konference pořádaných fakultou za účelem prezentace odborných prací mladých vědeckých pracovníků, asistentů a doktorandů, zabývajících se různými právními odvětvími.
Více informací

Věděli jste, že…

Publikované příspěvky zasahují do oblastí platného práva občanského, obchodního, trestního, ústavního, ale i autorského, mezinárodního či právních dějin, teorie práva nebo kriminologie.

Některé z nich mají obsah nadčasový, jiné se týkají nejaktuálnějších otázek.

 • Sborník Metamorfózy práva ve střední Evropě zachycuje široké spektrum názorů z oblasti teorie práva, právní historie, jednotlivých pozitivně-právních oborů i výuky práva.
Více informací

Věděli jste, že…

Sborník je vydáván jako sborník příspěvků z konference Metamorfózy práva ve střední Evropě. První sborník byl vydán roku 2008. 

Celkem bylo vydáno 7 sborníků.

Spolupráce a spolky

 • Fakulta právnická spolupracuje s Krajským soudem v Plzni, Okresním soudem Plzeň-město či Národním památkovým ústavem, zejména s územním odborným pracovištěm Loket.
 • Fakulta spolupracuje s Plzeňským krajem a městem Plzeň a dalšími subjekty samosprávy a veřejné správy. Rozvinula se hlubší spolupráce s právnickými fakultami v Praze a v Brně.
 • Fakulta spolupracuje s Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, s Bezpečnostní informační službou, s Českým červeným křížem, s Generální inspekcí bezpečnostních sborů, se specializovanými útvary Policie ČR, s Hasičským záchranným sborem České republiky, s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově, s Unií obhájců České republiky, z. s. a ATLAS consulting spol. s. r. o., a v neposlední řadě také s profesními komorami, zejména s Českou advokátní komorou, Notářskou komorou ČR, Exekutorskou komorou ČR a Komorou daňových poradců ČR.
 • Na fakultě působily či působí nebo s fakultou spolupracovaly různé spolky. V dřívější době se jednalo například o Spolek přátel Fakulty právnické ZČU, Juristi, o.s. a další. V současné době fungují na Fakultě právnické dva studentské spolky Ius Infinitum a Elsa, plzeňská pobočka organizace The European Law Students´ Association, které soustřeďují značnou část studujících fakulty a přispívají k šíření pozitivního obrazu fakulty v očích veřejnosti.
 • Roku 2022 se zástupci fakulty aktivně účastnili prvého obnoveného vědeckého Sjezdu českých právníků, kde se děkani právnických fakult dohodli na vzájemné spolupráci společně s Jednotou českých právníků a se všemi ostatními právnickými profesemi počínaje ČAK, podnikovými právníky, státními zástupci, soudci. Téhož roku vznikla za účasti Fakulty právnické Asociace právnických fakult, jež se v roce 2023 připojila k Memorandu o spolupráci s Jednotou českých právníků a profesními uniemi a spolky.
 • Fakulta právnická spolupracuje i s privátní sférou, a to zejména se společnostmi epravo.cz, a.s., a Consulting Company Novasoft, a. s. V rovině smluvního výzkumu byla realizována spolupráce s řadou dalších subjektů jak z veřejné, tak i z privátní sféry, například s Notářskou komorou v Plzni, s městem České Budějovice či s Jednotou českých právníků.